Chūāijíjì 31:6

6 Wǒ fèn paì dàn zhīpaì zhōng , Yàxīsāmā de érzi Yàhélìyàbó yǔ tā tóng gōng . fán xīnli yǒu zhìhuì de , wǒ gèng shǐ tāmen yǒu zhìhuì , néng zuò wǒ yīqiè suǒ fēnfu de ,