Chūāijíjì 5:3

3 Tāmen shuō , Xībólái rén de shén yùjiàn le wǒmen . qiú nǐ róng wǒmen wàng kuàngyĕ qù , zǒu sān tiān de lùchéng , jìsì Yēhéhuá wǒmen de shén , miǎndé tā yòng wēnyì , dāobīng gōngjī wǒmen .