Chūāijíjì 6:1

1 Yēhéhuá duì Móxī shuō , xiànzaì nǐ bì kànjian wǒ xiàng fǎlǎo suǒ xíng de shì , shǐ tā yīn wǒ dà néng de shǒu róng Yǐsèliè rén qù , qiĕ bǎ tāmen gǎn chū tāde dì .