Chūāijíjì 6:14

14 Yǐsèliè rénjiā zhǎng de míngzi jì zaì xiàmiàn . Yǐsèliè zhǎngzǐ Liúbiàn de érzi shì Hānuò , Fǎlù , Xīsīlún , Jiāmǐ , zhè shì Liúbiàn de gè jiā .