16 Lìwèi zhòng zǐ de míngzi àn zhe tāmende hòudaì jì zaì xiàmiàn , jiù shì Géshùn , Gēxiá , Mǐlālì . Lìwèi yìshēng de suìshù shì yī bǎi sān shí qī suì .