Chūāijíjì 7:17

17 Yēhéhuá zhèyàng shuō , wǒ yào yòng wǒ shǒu lǐ de zhàng jī dá hé zhōng de shuǐ , shuǐ jiù biàn zuò xuè , yīncǐ , nǐ bì zhīdào wǒ shì Yēhéhuá .