19 Yēhéhuá xiǎoyù Móxī shuō , nǐ duì Yàlún shuō , bǎ nǐde zhàng shēn zaì Āijí suǒyǒude shuǐ yǐshàng , jiù shì zaì tāmende jiāng , hé , chí , táng yǐshàng , jiào shuǐ dōu biàn zuò xuè . zaì Āijí biàn dì , wúlùn zaì mù qì zhōng , shí qì zhōng , dōu bì yǒu xuè .