4 Dàn fǎlǎo bì bù tīng nǐmen , wǒ yào shēnshǒu chóngchóng dì xíngfá Āijí , jiàng wǒde jūnduì Yǐsèliè mín cóng Āijí dì lǐng chūlai .