Chūāijíjì 8:16

16 Yēhéhuá fēnfu Móxī shuō , nǐ duì Yàlún shuō , shēn chū nǐde zhàng jī dá dì shàng de chéntǔ , shǐ chéntǔ zaì Āijí biàn dì biàn zuò shīzi ( huò zuò gè zǎo xià tóng ) .