20 Yēhéhuá duì Móxī shuō , nǐ qīngzǎo qǐlai , fǎlǎo lái dào shuǐ bian , nǐ zhàn zaì tā miànqián , duì tā shuō , Yēhéhuá zhèyàng shuō , róng wǒde bǎixìng qù , hǎo shìfèng wǒ .