Chūāijíjì 8:22

22 Dàng nà rì , wǒ bì fēnbié wǒ bǎixìng suǒ zhù de Gēshān dì , shǐ nàli méiyǒu chéngqún de cāngying , hǎo jiào nǐ zhīdào wǒ shì tiān xià de Yēhéhuá .