Chūāijíjì 8:3

3 Hé lǐ yào zīshēng qīngwā , zhè qīngwā yào shàng lái jìn nǐde gōngdiàn hé nǐde wòfáng , shàng nǐde chuáng tà , jìn nǐ chénpú de fángwū , shàng nǐ bǎixìng de shēnshang , jìn nǐde lúzào hé nǐde tuán miàn pén ,