26 Shén xǐyuè shuí , jiù gĕi shuí zhìhuì , zhīshi , hé xǐlè . wéiyǒu zuì rén , shén shǐ tā laókǔ , jiào tā jiāng suǒ shōujù de , suǒ duījī de , guī gĕi shén suǒ xǐyuè de rén . zhè yĕ shì xū kōng , yĕ shì bǔ fēng .