15 Xiànjīn de shì zǎo xiān jiù yǒu le . jīng lái de shì zǎo yǐ yĕ yǒu le . bìngqiĕ shén shǐ yǐ guō de shì chóngxīn zaì lái . ( huò zuò bìngqiĕ shén zaì xún huí yǐ guo de shì )