22 Gùcǐ , wǒ jiàn rén , mò jiàng rú tā jīng yíng de shì shang xǐlè . yīnwei zhè shì tāde fēn . tā shēn hòu de shì , shuí néng shǐ tā huí lái dé jiàn ne .