6 Tāmende aì , tāmende hèn , tāmende jídù , zǎo dōu xiāomiè le . zaì rì guāng zhī Xiàsuǒ xíng de yīqiè shì shang , tāmen yǒng bú zaì yǒu fèn le .