Chuàngshìjì 1:26

26 Shén shuō , wǒmen yào zhào zhe wǒmen de xíngxiàng , àn zhe wǒmen de yàngshì zào rén , shǐ tāmen guǎnlǐ hǎi lǐ de yú , kòng zhòng de niǎo , dì shàng de shēngchù , hé quán dì , bīng dì shàng suǒ pá de yīqiè kūnchóng .