9 Yīnwei Yēhéhuá zaì nàli biànluàn tiān xià rén de yányǔ , shǐ zhòngrén fēnsàn zaì quán dì shǎng , suǒyǐ nà chéng míng jiào Bābiè ( jiù shì biànluàn de yìsi ) .