Chuàngshìjì 15:5

5 Yúshì lǐng tā zǒu dào waìbiān , shuō , nǐ xiàng tiān guānkàn , shǔ suàn zhòng xīng , néng shǔ de guò lái ma . yòu duì tā shuō , nǐde hòuyì jiāngyào rúcǐ .