1 Nà liǎng gè tiānshǐ wǎnshang dào le Suǒduōmǎ . Luódé zhèng zuò zaì Suǒduōmǎ chéng ménkǒu , kànjian tāmen , jiù qǐlai yíngjiē , liǎn fú yú dì xià baì ,