29 Dàng shén huǐmiè píngyuán zhū chéng de shíhou , tā jìniàn Yàbólāhǎn , zhèngzaì qīngfù Luódé suǒ zhù zhī chéng de shíhou , jiù dǎfa Luódé cóng qīngfù zhī zhōng chūlai .