Chuàngshìjì 2:23

23 Nà rén shuō , zhè shì wǒ gū zhòng de gū , ròu zhòng de ròu , kĕyǐ chèng tā wéi nǚrén , yīnwei tā shì cóng nánrén shēnshang qǔ chūlai de .