3 Yàbólāhǎn qīngzǎo qǐlai , beì shàng lü , daì zhe liǎng gè púrén hé tā érzi Yǐsā , yĕ pǐ hào le Fánjì de chái , jiù qǐshēn wǎng shén suǒ zhǐshì tāde dìfang qù le .