Chuàngshìjì 23:15

15 Wǒ zhǔ qǐng tīng . zhí sì bǎi Shĕkèlè yínzi de yī kuaì tián , zaì nǐ wǒ zhōngjiān hái suàn shénme ne , zhǐguǎn máizàng nǐde sǐ rén ba .