Chuàngshìjì 23:6

6 Wǒ zhǔ qǐng tīng . nǐ zaì wǒmen zhōngjiān shì yī wèi zūn dà de wáng zǐ , zhǐguǎn zaì wǒmen zuì hǎo de fùndì lǐ máizàng nǐde sǐ rén . wǒmen méiyǒu yī rén bùróng nǐ zaì tāde fùndì lǐ máizàng nǐde sǐ rén .