8 Duì tāmen shuō , nǐmen ruò yǒu yì jiào wǒ máizàng wǒde sǐ rén , shǐ tā bù zaì wǒ yǎnqián , jiù qǐng tīng wǒde huà , wéi wǒ qiú Suǒxiá de érzi Yǐfúlún ,