10 Nà púrén cóng tā zhǔrén de luòtuo lǐ qǔ le shí pǐ luòtuo , bìng daì xiē tā zhǔrén gèyàng de cáiwù , qǐshēn wàng Mĕisuǒbùdámǐyà qù , dào le Náhè de chéng .