15 Huà hái méiyǒu shuō wán , búliào , Lìbǎijiā jiān tóu shàng káng zhe shuǐ píng chūlai . Lìbǎijiā shì Bǐtǔlì suǒ shēng de . Bǐtǔlì shì Yàbólāhǎn xiōngdi Náhè qīzi Mìjiā de érzi .