Chuàngshìjì 24:27

27 Shuō , Yēhéhuá wǒ zhǔrén Yàbólāhǎn de shén shì yīngdāng chēngsòng de , yīn tā bú duàn dì yǐ cíaì chéngshí daì wǒ zhǔrén . zhìyú wǒ , Yēhéhuá zaì lù shàng yǐnlǐng wǒ , zhí zǒu dào wǒ zhǔrén de xiōngdi jiā lǐ .