45 Wǒ xīnli de huà huán méiyǒu shuō wán , Lìbǎijiā jiù chūlai , jiān tóu shàng káng zhe shuǐ píng , xià dào jǐng páng dǎ shuǐ . wǒ biàn duì tā shuō , qǐng nǐ gĕi wǒ shuǐ hē .