Chuàngshìjì 24:47

47 Wǒ wèn tā shuō , nǐ shì shuí de nǚér , tā shuō , wǒ shì Mìjiā yǔ Náhè zhī zǐ Bǐtǔlì de nǚér . wǒ jiù bǎ huánzi daì zaì tā bízi shàng , bǎ zhuózi daì zaì tā liǎng shǒu shàng .