Chuàngshìjì 25:6

6 Yàbólāhǎn bǎ cáiwù fēn gĕi tā shù chū de zhòng zǐ , chèn zhe zìjǐ hái zaì shì de shíhou dǎfa tāmen líkāi tāde érzi Yǐsā , wàng dōngfāng qù .