25 Yǐsā jiù zaì nàli zhù le yī zuò tán , qiúgào Yēhéhuá de míng , bìngqiĕ zhī dā zhàngpéng . tāde púrén biàn zaì nàli wā le yīkǒu jǐng .