Chuàngshìjì 26:9

9 Yàbǐmǐlè shào le Yǐsā lái , duì tā shuō , tā shízaì shì nǐde qīzi , nǐ zĕnme shuō tā shì nǐde meìzi . Yǐsā shuō , wǒ xīnli xiǎng , kǒngpà wǒ yīn tā ér sǐ .