29 Yuàn duō mín shìfèng nǐ , duō guó guìbaì nǐ . yuàn nǐ zuò nǐ dìxiōng de zhǔ . nǐ mǔqin de érzi xiàng nǐ guìbaì . fán zhòuzǔ nǐde , yuàn tā shòu zhòuzǔ . wèi nǐ zhùfú de , yuàn tā mĕng fú .