Chuàngshìjì 27:45

45 Nǐ gēge xiàng nǐ xiāo le nùqì , wàng le nǐ xiàng tā suǒ zuò de shì , wǒ biàn dǎfa rén qù bǎ nǐ cóng nàli daì huí lái . wèishénme yī rì sàng nǐmen èr rén ne .