Chuàngshìjì 28:13

13 Yēhéhuá zhàn zaì tīzǐ yǐshàng ( huò zuò zhàn zaì tā pángbiān ) , shuō , wǒ shì Yēhéhuá nǐ zǔ Yàbólāhǎn de shén , yĕ shì Yǐsā de shén . wǒ yào jiàng nǐ xiànzaì suǒ tǎng wò zhī dì cìgĕi nǐ hé nǐde hòuyì .