42 Ruò bú shì wǒ fùqin Yǐsā suǒ jìngwèi de shén , jiù shì Yàbólāhǎn de shén yǔ wǒ tòng zaì , nǐ rújīn bìdéng dǎfa wǒ kòng shǒu ér qù . shén kànjian wǒde kǔ qíng hé wǒde laólù , jiù zaì zuò yè zébeì nǐ .