Chuàngshìjì 31:53

53 Dàn yuàn Yàbólāhǎn de shén hé Náhè de shén , jiù shì tāmen fùqin de shén , zaì nǐ wǒ zhōngjiān pànduàn . Yǎgè jiù zhǐ zhe tā fùqin Yǐsā suǒ jìngwèi de shén qǐshì ,