Chuàngshìjì 31:8

8 Tā ruò shuō , yǒu diǎn de guī nǐ zuò gōngjià , yáng qún suǒ shēng de dōu yǒu diǎn . tā ruò shuō , yǒu wén de guī nǐ zuò gōngjià , yáng qún suǒ shēng de dōu yǒu wén .