Chuàngshìjì 32:30

30 Yǎgè biàn gĕi nà dìfang qǐmíng jiào Pínǔyīlè ( jiù shì shén zhī miàn de yìsi ) , yìsi shuō , wǒ miànduìmiàn jiàn le shén , wǒde xìngméng réng de bǎoquán .