Chuàngshìjì 36:17

17 Yǐsǎo de érzi Liúĕr de zǐsūn zhōng , yǒu Náha zúzhǎng , Xièlā zúzhǎng , Shāmǎ zúzhǎng , Mǐsā zúzhǎng . zhè shì zaì Yǐdōng dì cóng Liúĕr suǒ chū de zúzhǎng , dōu shì Yǐsǎo qīzi Bāshímā de zǐsūn .