Chuàngshìjì 37:10

10 Yūesè jiāng zhè mèng gàosu tā fùqin hé tā gēge men , tā fùqin jiù zébeì tā shuō , nǐ zuò de zhè shì shénme mèng . nándào wǒ hé nǐ mǔqin , nǐ dìxiōng guǒrán yào lái fǔfú zaì dì , xiàng nǐ xià baì ma ,