Chuàngshìjì 37:8

8 Tāde gēge men huídá shuō , nándào nǐ zhēn yào zuò wǒmen de wáng ma . nándào nǐ zhēn yào guǎnxiá wǒmen ma , tāmen jiù yīnwei tāde mèng hé tāde huà yuèfā hèn tā .