5 Zì cóng zhǔrén paì Yūesè guǎnlǐ jiā wù hé tā yīqiè suǒyǒude , Yēhéhuá jiù yīn Yūesè de yuángù cì fú yǔ nà Āijí rén de jiā . fán jiā lǐ hé tiánjiān yīqiè suǒyǒude dōu mĕng Yēhéhuá cì fú .