9 Zaì zhè jiā lǐ méiyǒu bǐ wǒ dà de . bìngqiĕ tā méiyǒu liú xià yíyàng bù jiāo gĕi wǒ , zhǐ liú xià le nǐ , yīnwei nǐ shì tāde qīzi . wǒ zĕn néng zuò zhè dà è , de zuì shén ne ,