8 Tāmen duì tā shuō , wǒmen gèrén zuò le yī mèng , méiyǒu rén néng jiè . Yūesè shuō , jiè mèng bú shì chūyú shén ma . qǐng nǐmen jiāng mèng gàosu wǒ .