15 Yúshì , tāmen ná zhe nà lǐwù , yòu shǒu lǐ jiābeì dì daì yínzi , bìngqiĕ daì zhe Biànyǎmǐn , qǐshēn xià dào Āijí , zhàn zaì Yūesè miànqián .