Chuàngshìjì 43:6

6 Yǐsèliè shuō , nǐmen wèishénme zhèyàng haì wǒ , gàosu nà rén nǐmen hái yǒu xiōngdi ne ,
California - Do Not Sell My Personal Information  California - CCPA Notice