Chuàngshìjì 43:8

8 Yóudà yòu duì tā fùqin Yǐsèliè shuō , nǐ dǎfa tóngzǐ yǔ wǒ tóng qù , wǒmen jiù qǐshēn xià qù , hǎo jiào wǒmen hé nǐ , bìng wǒmen de fùrén háizi , dōu de cún huó , búzhìyú sǐ .
California - Do Not Sell My Personal Information  California - CCPA Notice